محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل


امنیت و معیشت؛ دو خواسته مهم مردم کردستان


نارضایتی کردها از گروهکهای تروریست به خاطر ایجاد ناامنی و فرار سرمایه گذاران مشهود است.

به گزارش یزدامروز؛ نارضایتی مردم کردستان از گروه هاس تروریستی به خاطر ناامنی و فرار سرمایه در این منطقه مشهود است و مردم بیان می کنند که «امنیت نباشد، سرمایه گذاران به کردستان نمی آیند.»

 


Loading the player...