محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل


چه کسانی متهم قتل قاضی منصوری هستند؟


قاضی منصوری دقيقا در روزهايی كه اعلام شده بود قرار است تحويل ايران برای محاكمه شود به قتل می‌رسد، اکنون لازم است موضوع عاملان قتل وی و جریاناتی که خواستار عدم تحویلش به ایران بودند مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش یزدامروز؛ قاضی منصوری دقيقا در روزهايی كه اعلام شده بود قرار است تحويل ايران برای محاكمه شود به قتل می‌رسد؛ جريان ضدانقلاب كه خواستار عدم تحويل وی به ايران در دو نوبت شده بود متهم اصلی قتل اين متهم اقتصادی است.