پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

میهمانی خدا

اعمال شب سوم ماه رجب


نماز پرفضیلت شب سوم ماه رجب که به آن سفارش شده است و وعده خداوند به کسانی که این عمل را انجام دهند.

   نماز شب سوم رجب


هر که در شب سوم رجب ده رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره نصر را بخواند  ، خداوند در بهشت برای او قصری بنا کند  که عرض و طول آن از دنیا هفت بار وسیعتر باشد و منادی از آسمان ندا می کند که بر این ولی خدا به کرامت و عظمت و رفاقت انبیاء و صدیقین و صالحین بشارت دهید و....آخرین اخبار آخرین اخبار