محتوا محتوا41 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 2 هزار و 780 میلیارد ریال دراسفند ماه سال ٩٧ در استان یزد برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11 درصد و 4 درصد افزایش داشته است.

به گزارش یزدامروز، براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در اسفند مــاه سال قبل 51 هزار و 800 فقره چک به ارزش 25 هزار و 52 میلیارد ریال در استان یزد مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظـر تعـداد بیش از 10 درصد و از نظر مبلغ 28 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آمار چک‌های مبادله ای در استان یزد نشان‌دهنده آن است که در  این ماه ازنظر تعداد 92/1 درصد و ازنظر ارزش 88/9 درصد از چک‌های صادرشده  در استان وصول شده است و در مقابل 7/9 درصد از تعداد چک ها و 11/1 درصد از مبلغ چک های صادره در استان برگشت خورده اند.

گفتنی است 41 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 2 هزار و 780 میلیارد ریال دراسفند ماه سال ٩٧ در استان یزد برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11 درصد و 4 درصد افزایش داشته است.

مقایسه آمار چک های بر گشتی در بین استان های مختلف حاکی از آن است که استان یزد با 92/1 درصد پس از استان های البـرز و گـيلان هرکـدام ٨/٩٢ درصـد بيشترين نسبت تعداد چک‌هاي وصـولي بـه کـل چک‌هاي مبادله‌اي را داشته اند و اســـتان‌هـــاي کهگيلويه و بويراحمد (٦/٨٣ درصد)، چهار محال و بختياری (٧/٨٦ درصد) وکردستان (٩/٨٦ درصد) پايينترين نسبت تعداد چکهـاي وصـولي بـه کـل چـک‌هـاي مبادلـه شـده را بـه خـود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بين استان‌هاي کشور بيشترين نسبت ارزش چک‌هاي وصولي به کـل ارزش چـک‌هـاي مبادلـه‌اي بـه ترتيـب بـه اسـتان‌هـاي خوزسـتان (٦/٩٣ درصـد)، کهگيلويه و بويراحمد (٠/٩٣ درصد) و کرمانشاه (٨/٩٢ درصد) اختصاص يافتـه اسـت و اسـتان‌هـاي ايـلام (١/٨٢ درصـد)، لرسـتان (٤/٨٥ درصـد) و هرمزگـان (١/٨٧ درصـد) کمتـرين نسـبت ارزش چک‌هاي وصولي بـه کـل ارزش چـک‌هـاي مبادلـه شـده را بـه خـود اختصـاص داده‌انـد.

انتهای پیام/

 


آخرین اخبار آخرین اخبار