محتوا محتواتنها دولتی که در جمهوری‌اسلامی یک نهاد برآمده از رأی مردم را منحل کرد، دولت اصلاحات بود. در دولت اصلاحات بود که وزیر علومش به رئیس‌جمهور نامه نوشت و درخواست برخورد امنیتی و قضایی با دانشجویان کرد.

یزدامروز؛ علاوه بر انواع هجمه‌ها و اهانت‌هایی که حامیان و اطرافیان دولت یازدهم و شخص حسن روحانی نسبت به منتقدان خود در طول چهار سال گذشته روا داشتند؛ این رویه در جریان انتخابات اخیر و بعد از آن، در یک ماه اخیر نیز ادامه داشته و شدت یافته است. به طوری که کوچکترین انتقاد به عملکرد روحانی، سیل هجمه‌ها و اهانت‌ها از سوی حامیان دولت روانه فرد انتقادکننده می‌شود.

از آنجایی که روحانی در طول سال‌های گذشته و به ویژه در جریان انتخابات اخیر، شعار آزادی نقد و تحمل مخالف سر داده، انتظار می‌رود که به حداقل‌هایی از این شعار پایبند باشد و همین موجب شده تا برخی تصور کنند حسن روحانی و دولت یازدهم به آزادی نقد و تحمل صدای مخالف پایبند هستند. اما آنچه واضح است اینکه، اتفاقا این برخوردهای اهانت‌آمیز و فشارهای سنگین به منتقدین از سوی دولتی‌ها چیز عجیبی نیست و منتقدان نباید از این مسئله تعجب کنند.

اینکه چرا این نوع برخوردهای دولتی‌ها با منتقدان چیز عجیبی نیست، به عملکرد و تجربه برخورد آن‌ها با منتقدان در سال‌های گذشته مربوط می‌شود. یکم؛ با توجه به برخوردهای شخص حسن روحانی و نزدیکان وی در همین چهار سال و اهانت‌های متعددی که به مردم و منتقدین خود نسبت داده‌اند، به وضوح نسبت روحانی و دولتش با مسئله تحمل مخالف را می‌توان دریافت.

دوم؛ این مسئله فقط منحصر به روحانی نیست، چرا که در دولت اصلاحات هم شعار تحمل مخالف در حد همان شعار باقی ماند و هیچ گاه به عرصه عمل نرسید و شاهد برخوردهای حذفی بوده‌ایم. به عنوان مثال تنها دولتی که در جمهوری‌اسلامی یک نهاد برآمده از رأی مردم را منحل کرد، دولت اصلاحات بود. در دولت اصلاحات بود که وزیر علومش به رئیس‌جمهور نامه نوشت و درخواست برخورد امنیتی و قضایی با دانشجویان کرد. در دولت اصلاحات بود که رئیس دولت خطاب به دانشجویان گفت آدم باشید و می‌گم بیرونتان کنند.

سوم؛ بخشی از این روحیه انتقادناپذیری، به شخصیت متفرعن و متبختر خود روحانی مربوط می‌شود. تفرعنی که به ویژه در جریان انتخابات اخیر و نوع مواجهه روحانی با رقبای انتخاباتی‌اش خود را به وضوح نشان داد.

چهارم؛ منتقدان دولت نباید شعارهای روحانی را جدی بگیرند و تصور کنند که او چون از آزادی نقد و تحمل مخالف گفته، پس حتما به آن پابند خواهد بود. منتقدان دولت باید توجه داشته باشند فردی چون حسن روحانی که به راحتی دروغ می‌گوید و به سهولت وعده‌هایش را انکار می‌کند، از اینکه در عرصه آزادی و تحمل مخالف هم شعار غیرواقعی و دروغین بدهد، ابایی ندارد.

لذا منتقدان دولت باید توجه داشته باشند، که برخوردهای خشن با آن‌ها از سوی دولتی‌ها نه تنها چیزی تازه‌ای نیست، بلکه در ادامه نیز شاهد این مسئله خواهیم بود و شواهد و قرائن نشان می‌دهد، منتقدان باید منتظر اهانت‌های گسترده‌تر حامیان دولت در قبال انتقادهایشان به عملکرد دولت باشند.

وحید سالار


آخرین اخبار آخرین اخبار