محتوا محتوا



سردار جمیری فرمانده سپاه الغدیر یزد از شهرستان هویزه بازدید کرد. گفتنی است سپاه الغدیر یزد به عنوان معین شهرستان هویزه تعیین شده است.






آخرین اخبار آخرین اخبار