پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

آیت الله مطهری:

به این بدن رنج طاعت را بچشان


سخنی از آیت الله مطهری با مضمون تادیب کردن بدن

به گزارش یزد امــــروز، سخنی از استاد ، معلم شهید آیت الله مرتضی مطهری :

 

به این بدن که اینهمه لذت‌ معصیت راچشیده است ، رنج طاعت را بچشان ، از نازک

نارنجیبودن بیرون‌ بیا ، با نازک نارنجی گری آدم بنده خدا نمی‌شود ، اصلا انسان نمی‌شود ،

آدم‌نازک نارنجی انسان نیست .روزه می‌گیری سخت است ، مخصوصا چون سخت‌ است

بگیر.

شب میخواهی تا صبح احیابگیری برایت سخت است، مخصوصا چون‌ سخت است این

کار رابکن . یک مدتی هم بخودت رنج سختی بده ، خودت را تأدیب کن .آخرین اخبار آخرین اخبار