محتوا محتوا



با توجه به این نکته که واریز یارانه ها بیست و سوم هر ماه صورت می گرفته و هنوز تا این لحظه در خردادماه خبری از واریز یارانه ها نیست طبق تحقیقات خبرنگار ما کاشف بعمل آمده که اعضای کابینه دولت تدبیر و امید در حال تدبیر هستند.

 به گزارش یزد امــــــروز؛ با توجه به این نکته که واریز یارانه ها بیست و سوم هر ماه صورت می گرفته و هنوز تا این لحظه در خردادماه خبری از واریز یارانه ها نیست؛ طبق تحقیقات خبرنگار ما کاشف بعمل آمده که اعضای کابینه دولت تدبیر و امید در حال تدبیر هستند پس لطفا امیدوارانه صبور باشید.






آخرین اخبار آخرین اخبار