محتوا محتوافرمانده جدید سپاه الغدیر استان یزد تنها چند روز پس از انتصابش، امروز اولین نشست خبری خود با خبرنگاران یزدی را برگزار کرد.


آخرین اخبار آخرین اخبار