پیمایش پیمایش

 

محتوا محتواآثار سمپوزیوم خشت خام یزد که گویا قریب یک میلیارد تومان هزینه در بر داشته این روزها در معرض باران است و تدبیری جالبی برای حفاظت از این آثار شاقه! دیده شده است.


آخرین اخبار آخرین اخبار