پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


خرانق


شهید محمود جعفر پور خرانقی در تاریخ 7آبان 1334در روستایی دیرین خرانق از توابع اردکان یزد و در خانواده ای متدین متولد شد. شهید جعفر پور در سال 1341در سپاه دانش روستا مشغول به تحصیل شد و در آستانه فارغ التحصیلی از کلاس ششم بنا بر دلایلی نتوانست ادامه تحصیل دهد شهید که بیکاری را ننگ می دانست به مدت 5سال به چوپانی در روستا پرداخت و در سال 51 به همراه پدر در یک معدن مشغول به تلاش شد وی 4سال در معدن به کارگری پرداخت و سختی های زیادی را به جان خرید شهید پس از معدن در ذوب آهن مشغول به کار شد و دو سال در آن جا به کار پرداخت با اوچ گرفتن انقلاب در سال 57  و به دلیل علاقه وافر به روحانیت در جریان مبارزات انقلاب به یزد آمده ودر فعالیت های انقلابی مشغول می شود و دوشا دوش مردم ولایی یزد و در خط ولایت فقیه به مبارزه می پردازد بعد از پیروزی انقلاب در یزد سکنی گزیده و در شهرداری به مدت سه سال مشغول می شود و بعد از آن درسال 60 کارخانه سلک باف یزد مشغول به کار شد سه ماه از حضورش در کارخانه دسلک باف نگذشته بود که به ندای ولی زمانش لبیک گفت و راهی جبهه شد از ویژگی های شهید اخلاص، ایمان و اخلاق نیکوی وی بود که همگان را شیفته خود کرده بود

شهید محمود جعفر پور خرانقی در تاریخ 7آبان 1334در روستایی دیرین خرانق از توابع اردکان یزد و در خانواده ای متدین متولد شد.
شهید جعفر پور در سال 1341در سپاه دانش روستا مشغول به تحصیل شد و در آستانه فارغ التحصیلی از کلاس ششم بنا بر دلایلی نتوانست ادامه تحصیل دهد
شهید که بیکاری را ننگ می دانست به مدت 5سال به چوپانی در روستا پرداخت و در سال 51 به همراه پدر در یک معدن مشغول به تلاش شد وی 4سال در معدن به کارگری پرداخت و سختی های زیادی را به جان خرید
شهید پس از معدن در ذوب آهن مشغول به کار شد و دو سال در آن جا به کار پرداخت
با اوچ گرفتن انقلاب در سال 57  و به دلیل علاقه وافر به روحانیت در جریان مبارزات انقلاب به یزد آمده ودر فعالیت های انقلابی مشغول می شود و دوشا دوش مردم ولایی یزد و در خط ولایت فقیه به مبارزه می پردازد
بعد از پیروزی انقلاب در یزد سکنی گزیده و در شهرداری به مدت سه سال مشغول می شود و بعد از آن درسال 60 کارخانه سلک باف یزد مشغول به کار شد
سه ماه از حضورش در کارخانه دسلک باف نگذشته بود که به ندای ولی زمانش لبیک گفت و راهی جبهه شد
از ویژگی های شهید اخلاص، ایمان و اخلاق نیکوی وی بود که همگان را شیفته خود کرده بود


آخرین اخبار آخرین اخبار