پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


خروش حماسی مردم روزه دار زارچ به روایت تصویر


مردم متدین و روزه دار زارچ نیز همراه با ملت ایران با خروش در خیابان های زارچ فریادمرگ بر اسرائیل سر دادند.


آخرین اخبار آخرین اخبار