پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

نقش جنبه مادی در جذب نیرو؛

داعش ماهانه چقدر حقوق می دهد؟


ماجد غماس رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق می گوید عوامل مادی در جذب نیروهای داعش بسیار موثر بوده است.