پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

براساس شـاخص جهـانی سـازمان ملـل؛

زنگ خطر «بحــران شــدید آب» در ایران،بطور رسمی به صدا درآمد


براساس شـاخص جهـانی سـازمان ملـل، ایران رسماً در وضعیت «بحــران شــدید آب» قرار گرفت.

به گزارش یزدامــــــــــــروزبه نقل از تسنیم، براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم کل ریزشهای جوی از مهر ماه ۱۳۹۱ لغایت پایان شهریور ماه ۱۳۹۲ (سال آبی ۱۳۹۱-۹۲) به میزان ۲۳۸.۶ میلیمتر بود که در مقایسه با میانگین دوره بلندمدت ۲.۱ درصد کاهش و در مقایسه با سال آبیگذشته ۱۷ درصد افزایش نشان میدهد.

بررســی تحــولات منــابع آب در کشــور نشــان مــی دهــد کــه تحــت تــاثیر کــاهش بارنــدگی نســبت بــه رونــد بلندمــدت، مدیریت ناکارآمـد منـابع آب و همچنـین بهـره بـرداری بـی رویـه از منابع آب، کـاهش منـابع آب زیرزمینـی تشـدید شـده اسـت؛ به طوریکه براساس شـاخص جهـانی سـازمان ملـل کـه میـزان درصــد برداشــت از منــابع آب تجدیدپــذیر هــر کشــور را بــه عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب معرفـی مـی کنـد، شـاخص مزبور در سال ٢٠١١ برای کشور ایران ٧٢.٣ درصـد بـوده اسـت کــه حــاکی از قــرار گــرفتن ایــران در وضــعیت «بحــران شــدید آب» مــی باشــد.

بر اساس گزارش تحولات اقتصاد ایران در سال ۹۲، در صــورت عــدم اصــلاح رویکردهــای مــدیریت به ویژه در حـوزه کشـاورزی کـه بـیش از ٩٠ درصـد از مصـرف آب در کشور را به خود اختصاص می دهـد، تشـدید بهـره بـرداری از منــابع آب زیرزمینــی، خشــک شــدن و شــور شــدن منــابعآب زیرزمینــی، فرونشســت دشــتهــا، افــزایش کســری تــراز بازرگــانی بخــش کشــاورزی، آســیب پــذیری امنیــت غــذایی و تاثیرپـــذیری شـــاخصهـــای امنیتـــی و اقتصـــادی دور از انتظــار نمــی باشــد.

لــذا انتظــار مــی رود وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت نیــرو بــه عنــوان دســتگاه هــای حــاکمیتی تاثیرگــذار، بـــا اســـتفاده از ظرفیـــتهـــای قـــانونی موجـــود نســـبت بـــه مــدیریت بهینــه منــابع آب در کشــور اهتمــام بیشــتری داشــته باشند و راهکارهـا و برنامـه ریـزیهـای مناسـب را جهـت تـوازن منـابع و مصـارف آب و مــواد غـذایی تــدوین نماینـد.

همچنــین، ضــروری اســت بــه عنــوان مهــمتــرین گــام، وزارت جهــاد کشاورزی نسبت به تدوین و ابـلاغ سـند راهبـرد توسـعه بخـش کشــاورزی و همچنــین الگــوی کشــت بهینــه ملــی- منطقــه ای اقدام نماید.


آخرین اخبار آخرین اخبار