محتوا محتوانوبخت روز پنج شنبه برای معارفه رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به یزد سفر می کند.

به گزارش یزدامروز، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز پنج شنبه  برای معارفه رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به یزد سفر می کند.
حسینی پور از معاونین این سازمان به عنوان رئیس انتخاب شد و نصیری زاده رئیس قبلی به دلیل اعلام نشده استعفا داد.
انتهای یپام/

آخرین اخبار آخرین اخبار