پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

صبح امروز اتفاق افتاد

ضرب و شتم چند شهروند اردکانی توسط اتباع بیگانه


صبح امروز در یکشنبه بازار جنت آباد اردکان چند شهروند اردکانی در پی نزاع با چند تبعه خارجی مجروح وروانه بیمارستان شدند.

به گزارش یزدرسا به نقل از اردکان گویا ؛ صبح امروز در یکشنبه بازار جنت آباد تعدادی اقغانی  دستفروش برسر مکان استقرار با چندشهروند اردکانی  درگیر شده و با قفل فرمان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند که مجروحین  روانه بیمارستان اردکان شدند.


آخرین اخبار آخرین اخبار