پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


عکسی از جمجمه ابوعلی سینا


ابن سینا پس از مرگ در همدان و در زیر حصار این شهر توسط ابوسعید دخدوک به خاک سپرده شد.

یزدامـــــروز،
ابن سینا پس از مرگ در همدان و در زیر حصار این شهر توسط ابوسعید دخدوک به خاک سپرده شد. دخدوک نیز پس از مرگ در کنار قبر ابن سینا دفن شد.

پس از تخریب مقبره قدیم و گشودن قبر بوعلی سینا و ابو سعید دخدوک، جمجمه و قسمتی از استخوان های بوعلی و ابوسعید از خاک بیرون آورده شد و تصویری از جمجمه بوعلی سینا گرفته شد.
بقایای استخوان های این دو نفر در جعبه های مخصوص مهر و موم و در آرامگاه جدید بوعلی سینا مجددا دفن شد.

 

میزان


آخرین اخبار آخرین اخبار