پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

معاون وزیر آموزش و پرورش در یزد:

مشارکت،همدلی و همراهی مردم با آموزش وپرورش علل موفقیت های استان یزد است


معاون وزیر آموزش و پرورش درنشست مشترک شورای معاونین و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق 14 گانه استان یزد موفقیت های استان یزد را ناشی از مشارکت ، همدلی و همراهی مردم با آموزش و پرورش دانست.

به گزارش یزدامروز؛ "مرضیه گرد " درنشست مشترک شورای معاونین و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق 14 گانه استان یزد موفقیت های استان یزد را ناشی از مشارکت ، همدلی و همراهی  مردم با آموزش و پرورش خواند و از مدیریت و برنامه ریزی خوب مدیران آموزش و پرورش استان قدردانی کرد .

معاون وزیر آموزش و پرورش تفویض اختیار را یکی از راههای اصلی توسعه مشارکت دانست و افزود : با مد نظر قراردادن اختیارات شوراهای آموزش و پرورش روند توسعه مشارکت سرعت می گیرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی از توسعه مشارکت ، مدرسه سازی ، مدرسه داری و مدرسه یاری به عنوان سیاست های آموزش و پرورش دولت تدبیر وامید یادکرد وافزود : آموزش و پرورش راهی جز استفاده ازتوان مشارکت مردم ندارد و استفاده از ظرفیت های استانی یک ضرورت اجتناب ناپذیراست .

وی از نظارت آموزش وپرورش بر مراکز آموزش زبان،علمی آزاد و مهدهای کودک خبرداد و افزود طبق قوانین ، آموزش وپرورش بر این مراکز نظارت مستمر دارد.

وی افزود: استان یزد از نظر آموزشی و تربیتی درکشور از جایگاه خوبی برخورداراست .

در ادامه این نشست مدیرکل شوراهای اموزش و پرورش به تبیین و تشریح قوانین و مقررات شوراهای آموزش و پرورش پرداخت.

دکتر عباسپور با اشاره به اینکه شورای آموزش وپرورش استان وشهرستانها می تواند فراهم کننده بسیاری ازساز و کار ها باشند افزود : بعضا یک مصوبه شورا می تواند بسیاری از امور را تسهیل نماید.

درادامه نمایندگان موسسان مدارس غیردولتی و نماینده موسسان مراکز آموزش زبان وعلمی آزاد گزارشی از وضعیت استان را ارئه کردند و مسائل و نقطه نظرات خود را با معاون وزیر درمیان گذاشتند .

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد


آخرین اخبار آخرین اخبار