پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


نوشته ای برای کنترل خشم


انوشیروان، خدمتکار مخصوص درباری داشت،که همواره در خدمتش بود، به او سه کاغذ داد و گفت: هر وقت من خشمگین شدم و خشمم شدید شد این سه نوشته را یکی پس از دیگری به من بده.

به گزارش یزد امـــــروز، انوشیروان،خدمتکار مخصوص درباری داشت،که همواره در خدمتش بود، به او سه کاغذ داد و گفت: هر وقت من خشمگین شدم و خشمم شدید شد این سه نوشته را یکی پس از دیگری به من بده.

غلام درباری پیشنهاد انوشیروان را پذیرفت، تا روزی انوشیروان بر سر موضوعی، سخت خشمگین شد. غلام یکی از رقعه ها را به او داد که در آن نوشته شده بود:

«خشم خود را کنترل کن تو خدای مردم نیستی»سپس دومی را به او داد، که در آن نوشته شده بود:


«به بندگان خدا رحم و مهربانی کن، تا خدا به تو رحم کند»سپس سومی را به او داد،که در آن نوشته شده بود:


«بندگان خدا را به اجرای حق خدا، سوق بده، که در پرتو چنین کاری به سعادت می رسی»


به این ترتیب لحظه به لحظه، از خشم انوشیروان کاسته شد.*

منبع: جام نیوز


آخرین اخبار آخرین اخبار