پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

عدم انطباق نمونه های آزمایشی لبنیات یزد با استاندارد

هشدار اداره استاندار از کیفیت نامطلوب لبنیات موجود در بازار یزد!


طی مرحله چهارم بازرسی های طرح طاها، براساس نتایج تحلیلی از آزمون های به عمل آمده، بروی فرآورده های لبنی نمونه برداری شده ازسطح بازار استان یزد، از قبیل انواع کشک، پنیر، بستنی، ما ست، خامه، کره، دوغ و شیر، متاسفانه وضعیت کیفیت لبنیات موجود در بازار استان مطلوب نمی باشد.

به گزارش یزدامروز به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان یزد، و طی مرحله چهارم بازرسی های طرح طاها، براساس نتایج تحلیلی از آزمون های به عمل آمده، بروی فرآورده های لبنی نمونه برداری شده ازسطح بازار استان یزد، از قبیل انواع کشک، پنیر، بستنی، ما ست، خامه، کره، دوغ و شیر، متاسفانه وضعیت کیفیت لبنیات موجود در بازار استان مطلوب نمی باشد.

برپایه این گزارش: ازتعداد 122 مورد نمونه برداری، تعداد 237 مورد آزمون روی این فرآورده هاانجام شده است که 164 مورد مطابق و 73 مورد عدم انطباق مشاهده شده، که در مجموع 69% نمونه ها به طور کامل مطابق با استانداردهای مربوطه بوده و 31% نمونه ها مطابق استاندارد نیستند.

از این تعداد عدم انطباق، 72% مربوط به آزمونهای شیمیایی و 28% مربوط به آزمونهای میکروبی می باشد که با توجه به حساسیت آزمون میکروبی درصد مذکور، قابل توجه است که عمدتا به شرایط بد نگهداری فرآورده های لبنی در واحدهای صنفی مربوطه وبالا بودن بارمیکروبی شیر خام تحویلی به واحدهای تولیدی بر می گردد.

بر اساس این گزارش 16% نمونه ها هم از نظر میکروبی و هم از نظر شیمیایی دارای عدم انطباق بوده، که عمدتا مربوط به فرآورده خامه می باشد. با توجه به درصد عیوب، آمار نشان می دهد که 83% عیب مشاهده شده از نوع عمده و 14% عیب بحرانی است که 40% این عیوب عمده مربوط به عدم نشانه گذاری صحیح فرآورده ها توسط واحد تولیدی است.

عمده ترین مشکل میکروبی در این طرح مربوط به بالا بودن شمارش کلی میکروارگانیسم ها(بالا بودن بار میکروبی ) می باشد که در صورت مصرف ،با علائم حاد گوارشی خصوصا در کودکان و سالمندان خود را نشان می دهد.

دو عامل میکروبی اشرشیا و کلی فرم که جزءنواقص بحرانی بوده در این طرح مشاهده شده است. مضافاً اینکه، عمده ترین مشکل شیمیایی در این طرح مربوط به رطوبت و اسیدیته بوده که خود زمینه ساز بروز مشکلات میکروبی در فرآورده شده است.

شایان ذکر است که : از این تعداد نمونه برداری 40% مربوط به فرآورده های تولیدی استان، و مابقی مربوط به استان های دیگر که عمدتا شامل : تهران، خراسان رضوی و اصفهان می باشد. که سهم عدم انطباق ها ی مربوط به فرآورده های استان یزد23%  می باشد.


آخرین اخبار آخرین اخبار