پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارش تصویری/

وقتی اعتقاد داشته باشی چنین عمل می کنی


معمولا انسان ها برای انجام فرایض عبادی بهانه می آورند و پای شرایط را وسط می کشند تصاویر زیر گویا این مطلب است که وقتی معتقد و مقید به انجام عملی باشی در هر شرایطی بدان عمل می کنی.

یزدامـــــــروز؛


آخرین اخبار آخرین اخبار