محتوا محتوایزدی ها در پویشی مردم جهان را برای مبارزه با ویروس منحوس رژیم صهیونیستی دعوت کردند.

به گزارش یزدرسا، مردم یزد با شرکت در پویش  «مبارزه با ویروس اسرائیل» مردم آزادی خواه جهان را برای مبارزه با ویروس منحوس رژیم صهیونیستی دعوت کردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار