پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در لایحه بودجه سال ۹۴ گنجانده شد

پیشنهاد دولت برای خرید خدمت سربازی


دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد تازه ای در رابطه با معافیت دوره خدمت سربازی به مجلس ارائه کرده است.

به گزارش یزد امـــــــروز، دولت در بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی خود پیشنهادی مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی که ده سال غیبت دارند را به مجلس داده است.

در این بند بودجه آمده است:

«به دولت اجازه داده ميشود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از ده سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف نمايد.»

همچنین در ادامه آمده است:

«تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديـف ۱۵۰۱۲۸ نـزد خزانـه داري كـل كشـور واريـز و تـا سـقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال آن در قالب رديف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ بابت تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريـزی كشور هزينه خواهد شد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعرفه‌های گروه‌های مختلف تحصيلي و مدت زمان غيبت به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح به تصويب هيأت وزيـران خواهـد رسيد.»

منبع: یزدرسا


آخرین اخبار آخرین اخبار