محتوا محتوا

گزارش تصویری/


همزمان با ورود سامانه بارشی به کشور استان یزد هم از این بارش ها بی نصیب نبود و برف چهره این استان را زمستانی کرد.

یزدامروز؛ همزمان با ورود سامانه بارشی به کشور استان یزد هم از این بارش ها بی نصیب نبود و برف چهره این استان را زمستانی کرد.                                                                    


آخرین اخبار آخرین اخبار