پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


یک روز با کارگران کارخانه تولید کاشی


یکی از کارخانجات کاشی استان یزد از واحدهای بزرگ تولیدکننده کاشی است که به دنبال نسشت خبری مدیر عامل این کارخانه، خبرنگاران و عکاسان خبری از بخش های مختلفش بازدید کردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار