پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

عجیب/

10 موجود عجیب و غریب دنیا+عکس


یزدامــــــروز ؛ 1ـ خارپشت لاک پشتی   2ـ موش کور، ترکیبی از خفاش و روباه 3ـ مارمولک زره پوش؛ ترکیبی از مار و مارمولک 4ـ پستاندار آبزی و منقاردار و صدف خوار جنوب استرالیا، ترکیبی از اردک و سمور دریایی 5ـ اکاپی؛ ترکیبی از زرافه و گورخر   6ـ سگ لاک دار 7ـ ترکیبی از آهو و موش صحرایی 8ـ حیوانی مرکب از بز و فیل 9ـ خفاش سفید؛ ترکیبی از همستر و خوک 10ـ خوک ماهی مرکب

یزدامــــــروز؛

1ـ خارپشت لاک پشتی

 


2ـ موش کور، ترکیبی از خفاش و روباه


3ـ مارمولک زره پوش؛ ترکیبی از مار و مارمولک


4ـ پستاندار آبزی و منقاردار و صدف خوار جنوب استرالیا، ترکیبی از اردک و سمور دریایی


5ـ اکاپی؛ ترکیبی از زرافه و گورخر

 


6ـ سگ لاک دار


7ـ ترکیبی از آهو و موش صحرایی


8ـ حیوانی مرکب از بز و فیل


9ـ خفاش سفید؛ ترکیبی از همستر و خوک


10ـ خوک ماهی مرکب


آخرین اخبار آخرین اخبار