سرویس عکس سرویس عکس

اجرای رزمایش دفاع بیولوژیک مدافعان سلامت در استان یزد