شناسه : 37761156


طبق آخرین امار اعلامی همچنان وضعیت نگران کننده و خطرناک در میبد و اردکان و رشد بافق در کرونا مشهود است.

به گزارش یزدرسا، طبق آخرین امار اعلامی همچنان وضعیت نگران کننده و خطرناک در میبد و اردکان و رشد بافق در کرونا مشهود است.
آدرس کوتاه :