شناسه : 37735732


در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا بسیجیان حوزه مقاومت محمدرسول الله(ص) با تشکیل 5 تیم مجتمع مسکن مهر را ضدعفونی وگندزدایی کردند.

به گزارش یزدرسا، در راستای مبارزه با ویروس منحوس گندزدایی و در یک اقدام جهادی توسط بسیجیان حوزه مقاومت محمدرسوال الله(ص) با تشکیل 5 تیم در مدت زمان 3 ساعت مجتمع مسکونی مسکن مهر را صدعفونی و گندزدایی کردند.
آدرس کوتاه :